top of page
novyapi12sorudakenetseldonusum.jpg

?

12 Adımda

Kentsel Dönüşüm

Yıpranmış, depreme karşı dayanıksız ve modern yaşam standartlarına uyum göstermeyen evlerinizin yaşanılabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatılara,

otoparka ve yeşil alanlara sahip kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için müteahhit firmanın “Kentsel Dönüşüm Yasası” kapsamında 12 aşamayı yerine getirmesi önem taşımaktadır. Müteahhit firmaya karar verirken dikkat etmeniz gereken önemli kriterlerden biri de müteahhit firmanın bu 12 aşamayı sizin adınıza yürütüp yürütmeyeceği olmalıdır.
 

Vekâletname, muvafakatname ve arsa payı karşılığı’ nda sözleşme imzalanması durumunda NOV YAPI kentsel dönüşümün 12 aşamasını sizin adınıza yürütür, tüm Belediye ve Tapu işlemlerini üstlenir.

Yapılması ve uyulması gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

 

1.ADIM:
Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak binanıza ait statik – mimari projelerin arşivden temini sağlanır. Bu adım ile birlikte yürürlükte olan yönetmelikler çerçevesinde binalara özel proje teklif çalışmaları gerçekleştirilerek kat maliklerine sunulur.

 

2.ADIM:
15 gün öncesinden apartman yönetimi tarafından kat maliklerine yapılacak resmi çağrı ile gerçekleştirilecek toplantı neticesinde kentsel dönüşüm kararı alınıp
NOV YAPI ile sözleşme imzalanır.

Bina deprem risk raporunun alınabilmesi için binaya ait mevcut projeler, tapu senedi, Tapu Müdürlüğü’nden alınmış bağımsız bölüm listelerinin gösterildiği belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile gerekli işlemler başlatılır.

 

3.ADIM:
Riskli yapı tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış kuruluşlarla anlaşma yapılıp gerekli incelemeler gerçekleştirilerek binanız için deprem risk raporu hazırlanır.

 

4.ADIM:
Binanıza ait deprem risk raporu binanızın bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içerisinde bir üst yazı ile sunulur.

 

5.ADIM:
Binanıza ait deprem risk raporu İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından incelenerek eksik bulunmaması durumunda onaylanır. Onaylanan raporlar ilgili Tapu Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir.

İlgili Tapu Müdürlüğü’nce söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “Riskli Yapı” şerhi işlenir. Bu şerh yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, alım-satım yapılmaya devam edilebilir.

 

6.ADIM:
İlgili Tapu Müdürlüğü’nce tüm kat maliklerine tebligat tarihinden itibaren 60 gün içinde yapının yıktırılmasına dair resmi yazı ulaştırılır. 

7.ADIM:
Resmi yazının kat maliklerine tebliği ile 15 gün içerisinde ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü’nce düzenlenen rapor ile ilgili itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bu adım ile teknik heyet incelemesi gerçekleştirilir.

 

8.ADIM:
Binanın riskli bulunması durumunda,  resmi yazının kat maliklerine tebliğinden sonra kat maliklerinin en az 
2/3 tapu hisse çoğunluğu ile bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. Bu protokolde bahsi geçen binanın nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptırılacağının kararının alınması gerekmektedir.

 

9.ADIM:
Binanıza ait Bina Ortak Karar Protokolü, bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı olmak sureti ile bir dilekçe ile sunulur. Riskli yapının 60 günlük süre içinde anlaşma sağlanıp yıktırılmaması durumunda yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. 
Bu süre sonunda da riskli yapının yıktırılmaması halinde, yıktırma işlemi mahalli idarelerin iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır. Anlaşmaya katılmayan maliklerin arsa payları Bakanlıkça tespit edilen rayiç değer üzerinden açık arttırma ile satılır ya da hazineye tescil edilir.

10.ADIM:
Verilen süreler sonunda bina yıkımı gerçekleşir.

 

11.ADIM:
Tüm aşamaların tamamlanması ile birlikte inşaat ruhsat projeleri hazırlanarak bina yapım ruhsatı alınır ve  binanın yeniden inşaatına başlanır. Yeni binanın inşaatına başlanılması ile birlikte yeni bina inşaatının her aşaması yapı denetim firmaları tarafından ve kentsel dönüşüm kredisi kullanmanız durumunda banka uzmanları tarafından denetlenir.

12.ADIM:
Kredi yardımı için Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara, kira yardımı için ise İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kira yardımı 18 ay süresince ödenmektedir.

 

Yeni bina projesi tamamlandığında bağlı olunan Belediyeden iskanlı tapular alınır. İskanlı Tapu; bina inşaatının projeye uygun ilerlediği, eksiksiz tamamlandığı ve binanın depreme dayanıklı olduğu

anlamına gelir ve ardından tapu devirleri gerçekleştirilir.

bottom of page